Onderwijs

Op deze pagina vindt u praktische informatie over hoe wij ons onderwijs hebben ingericht. In ons schoolplan hebben wij onze missie, visie en waar we voor staan als school uitgewerkt.

Schoolplan

“Kies je eigen weg” is de titel van het Schoolplan 2023-2027. Het schoolplan is een schets van de huidige positie van de school en op grond daarvan bepaalde beleidsvoornemens voor de langere termijn.

Schoolgids

In de schoolgids staat informatie die voor ouders en leerlingen van belang is gedurende het hele schooljaar. Deze gidsen geeft de stand van zaken weer zoals deze is aan het begin van het schooljaar geldt.

Rapporten

Voor leerlingen wordt drie keer per jaar een rapportcijfer vastgesteld. Het rapportcijfer is een gemiddeld cijfer van alle toetsen, schriftelijke overhoringen, proefwerken, werkstukken enz. vanaf het begin van het schooljaar. De rapportcijfers, de inzet- of inzichtgegevens zijn in Magister vindbaar.  Leerlingen en ouders kunnen ook op elk gewenst moment via hun inlogcode de cijferresultaten en rapportcijfers  bekijken via Magister.

Examens en examenreglement

  • Examenreglement
  • Programma van toetsing en afsluiting van de bovenbouwklassen (PTA’s en cohorten staan hierboven).
  • Doorstroommogelijkheden  met een mavo-diploma naar de havo.
  • Doorstroommogelijkheden met een havo-diploma naar het atheneum.
  • Instructie examens bij De Breul (filmpje)

Ontheffingen

Leerlingen kunnen in zeer uitzonderlijke situaties ontheffing voor bepaalde vakken of onderdelen van vakken verkrijgen. Bij het verlenen van ontheffing baseert de school zich op de regelgeving in de Wet op het voortgezet onderwijs en het Inrichtingsbesluit.

Excellentieprogramma

Vind je talen heel leuk? Of wil je je voorbereiden op een studie in
het buitenland? Op alle afdelingen hebben wij in de bovenbouw
excellentieprogramma’s voor Engels, Frans en Duits. Daarmee kun je
internationaal erkende certificaten halen bovenop je diploma, zelfs tot
op het niveau van een moedertaalspreker.

Ben je echte Bèta? Kies in de bovenbouw dan het Bèta-excellent-programma
en doe mee met de Lego League, de colleges Robotica of het
samenwerkingsprogramma met de universiteit.

Meer informatie:

De Breul is een partnerschool van U-Talent, het bètanetwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. U-Talent biedt havo- en vwo-leerlingen unieke mogelijkheden om zich te verdiepen en te verrijken. Leerlingen komen naar de Universiteit Utrecht of de Hogeschool Utrecht voor activiteiten die hen vergezichten en toepassingen laten zien van de bètavakken. Er zijn activiteiten voor leerlingen uit bijna alle leerjaren havo en vwo.

Lees meer op www.u-talent.nl

De partnerscholen bieden daarnaast verrijking en verdieping aan in het bètaonderwijs van hun eigen school. Leerlingen krijgen zo meer inzicht in onderwerpen die in het reguliere programma weinig aan bod komen: leren onderzoeken en ontwerpen, en samenwerken.