Organisatie

Op deze pagina staan praktische zaken over de inrichting en organisatie van onze school.

Over ons

Katholieke Scholengemeenschap De Breul is een zelfstandige stichting die geleid wordt door de rector/bestuurder. De Raad van Toezicht geeft advies en houdt toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van 4 afdelingsmanagers en 5 teamleiders.

Dit zijn:

 • Rector/bestuurder: Ferry Brokers
 • Afdelingsmanager onderwijs: Sietske Erich
 • Afdelingsmanager facilitair & control: Jelmer de Wal
 • Afdelingsmanager bedrijfsvoering: Marscha Versteeg
 • Afdelingsmanager secties & onderwijskwaliteit: Erwin Dernison
 • Teamleider mavo: Maurits de Bruin
 • Teamleider havo OB: Robert Hoolwerf
 • Teamleider havo BB: Mariska Punt
 • Teamleider vwo OB: Loes van Weenum
 • Teamleider vwo BB: Stefan Schaap

Bestuursverslag (jaarverslag)

Ieder jaar legt het bestuur van Katholieke Scholengemeenschap De Breul met een jaarverslag verantwoording af over het voorafgaande jaar. Dit jaar hebben we van dit verslag ook een verkorte versie gemaakt en hebben we de belangrijkste feiten en cijfers samengevat. Zo hopen wij dat we de ontwikkelingen binnen onze school inzichtelijk maken voor een bredere groep van medewerkers, leerlingen, ouders en andere belangstellenden. Veel leesplezier!

MR

De Breul heeft een MR.

Ouderraad

De Breul heeft een ouderraad. De afstand tussen ouders en een school voor voortgezet onderwijs is vaak groot. De ouderraad is er om de afstand tussen de ouders en de school te verkleinen en geeft ouders de ruimte om een goede en open relatie aan te gaan met de school van hun kinderen. De ouderraad biedt ouders de mogelijkheid om samen met andere ouders en met de schoolleiding van gedachten te wisselen. De ouderraad heeft een eigen brochure waarin zij e.e.a. uitlegt waar de ouderraad voor staat.

De voorzitter van de ouderraad is via email te bereiken.

Leerlingenstatuut

De leerlingen hebben een eigen leerlingenstatuut.

Gedragsafspraken

Om met elkaar een goede en veilige leeromgeving te creëren, hebben wij onder het motto “Zo doen wij dat op De Breul” gedragsafspraken gemaakt voor zowel leerlingen als medewerkers. Deze afspraken gelden voor iedereen op De Breul.

Zó doen wij dat op De Breul!

Allemaal
– We gedragen ons respectvol, in én buiten het lokaal
– We maken contact met elkaar bij binnenkomst
– We zijn op tijd
– We hebben de juiste spullen bij ons
– We hebben de les goed voorbereid

Leerling
– Je accepteert aanwijzingen van een docent of medewerker
– Je telefoon is uit en in je tas
– Je hebt geen oortjes in
– Je hebt je huiswerk gemaakt
– Je doet actief mee in de les
– Je houdt je aan de gestelde deadlines

Docent
– Noteert te laat, afwezig en huiswerk vergeten
– Houdt zich aan afspraken omtrent rooster, toetsen en planners
– Houdt zich aan deadlines naar leerlingen en de organisatie
– Is verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in én buiten het lokaal
– Ondersteunt collega’s 

Mobieltjesbeleid

Vanaf 1 januari 2024 is het wettelijk bepaald dat er op scholen geen mobieltjes meer in de klaslokalen mogen zijn. Dit om de concentratie en het leren in de les te bevorderen. Wij hebben in samenspraak met het personeel, de leerlingen en de MR daartoe beleid opgesteld. In het kort zijn dit de regels:

Stop ‘m weg: “thuis of in de kluis”

 • In het hele gebouw mag je geen mobieltje in bezit hebben
 • Bij binnenkomst bij de leerlingentree staat hij uit en je legt hem direct in je kluis
 • In pauzes en tussenuren mag je je mobiel uit de kluis halen, maar alleen BUITEN gebruiken
 • Heb je hem wel in het gebouw en wordt hij (zonder discussie!) ingenomen, kun je hem na 16.30 ophalen bij de receptie. Bij herhaling volgen er maatregelen
 • Meer weten? Lees het hele beleid

AVG & Privacyverklaring

Veiliger met privacy

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij.

Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. Medewerkers, ouders en leerlingen krijgen meer zeggenschap over hun eigen persoonsgegevens en wij laten als De Breul zien dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Om ouders/verzorgers, leerlingen en onze medewerkers goed te informeren over welke rechten zij hebben om hun persoonsgegevens te beschermen, zijn online ook drie informatieboekjes rondom privacy beschikbaar (zie onderstaand).

Privacyverklaring 

In onze online privacyverklaring De Breul staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zo is inzichtelijk welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk specifiek doel wij dit doen en of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke.

Belangrijke documenten over privacy:

Meer informatie
Heeft u vragen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens of over onze privacyverklaring, laat het ons weten via privacyvragen@de-breul.nl. Onze Functionaris Gegevensbescherming neemt dan contact met u op.

Kwaliteit

Aandacht hebben voor de kwaliteit van onderwijs is voorwaardelijk voor ontwikkeling en verbetering. De onderwijsinspectie beoordeelt de school jaarlijks in een opbrengstenoordeel van de onderwijsinspectie. Voor dit oordeel wordt o.a. de doorstroom en de examenresultaten van onze leerlingen gebruikt. De Breul scoort in alle afdelingen voldoende.

Tevredenheidsonderzoeken

Leerlingen en ouders van de derde klassen werken jaarlijks mee aan een tevredenheidsonderzoek met een landelijke vragenlijst zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met andere scholen in de regio en landelijke gegevens. De tevredenheid van ouders en leerlingen is de laatste jaren onverminderd hoog. Ouders geven de school als rapportcijfer (2022) een 7,2 en leerlingen een 6,3.

Scholen op de Kaart
In het project Scholen op de Kaart van de VO-raad en Schoolinfo presenteren scholen voor voortgezet onderwijs hun schoolprestaties via hun website. Dit gebeurt door middel van diverse indicatoren. Alle relevante gegevens over de onderwijskwaliteit van De Breul zijn te vinden in Scholenopdekaart.

Gezondheidsbeleid

In het beleidsplan wordt beschreven hoe wij de komende jaren het gezondheidsbeleid gaan vormgeven. Hierin bespreken we de missie De Breul een school te maken die een gezonde leefstijl voor onze leerlingen en medewerkers stimuleert. Het gaat hierbij niet alleen om overdracht van kennis, maar ook het breder leren (vaardigheden en houding), in een goede sfeer en in een gezonde en veilige omgeving moet centraal staan.

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en het inzicht ten aanzien van de gevolgen en risico’s van een ongezonde leefstijl zoals overgewicht, roken, alcohol en drugsgebruik voor de ontwikkeling van de hersenen en van de fysieke gesteldheid van jongeren is de tijd rijp voor het verder invullen van beleid ten einde ‘een Gezonde School’ te creëren en dit vervolgens te behouden. Dit beleid heeft niet alleen betrekking op onze leerlingen van de school, maar ook op de docenten, ouders en de regels van onze school.

Gezonde school

Scholengemeenschap De Breul is gezond!

De Breul is sinds 2017 in het bezit van het vignet Gezonde School. Met het vignet Gezonde School laat De Breul zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Inmiddels heeft de school al drie certificaten van de Gezonde School verdiend te weten:

Themacertificaat: Bewegen en sport
Themacertificaat: Welbevinden
Themacertificaat: Roken, alcohol en drugspreventie

De Breul is trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Gezonde Gouden kantine

Onze school is in het bezit van een gouden Schoolkantineschaal van het Voedingscentrum. Ten minste tachtig procent van het aanbod in de kantine bestaat nu uit een gezonde keuze. Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staat centraal in onze gezonde schoolkantine.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Greenteam

De Breul wil verduurzamen. We zijn trots op onze mooie, groene omgeving en vinden het dan ook logisch om duurzaamheid meer prioriteit te geven. We laten ons adviseren door het Green Team. Het Green Team adviseert op het gebied van maatregelen die de duurzaamheid op De Breul bevorderen. De voorstellen kunnen betrekking hebben op allerlei thema’s zoals bijvoorbeeld energieverbruik, voeding, mobiliteit of inkoop van materialen.

Het team bestaat uit personeel en leerlingen; er is een kernteam met leden die zich voor langere tijd verbinden aan het Green Team. Daarnaast kent het team wisselende leden die voor kortere tijd een bijdrage leveren. Er valt hierbij te denken aan een brainstormbijeenkomst, een werksessie tijdens een studiemiddag of leerlingen die voor hun profielwerkstuk een duurzaamheidsvraagstuk oppakken.

De adviezen aan het management kunnen de vorm hebben van een uitgewerkt voorstel dat gelijk kan worden uitgevoerd. Het is echter ook mogelijk dat een advies bestaat uit een onderzoeksopdracht aan het management.

De kernteamleden van het Green Team zijn momenteel: Tim van Mourik (docent biologie), Mariska Punt (docent Engels en teamleider havo bovenbouw), Jelmer de Wal (manager Facilitair en Control) en André van der Wekke (docent aardrijkskunde).

Heb je ook een idee voor het Green Team? Mail dan naar greenteam@de-breul.nl

Vertrouwenspersoon

Intern

Extern

Leerlingen en personeelsleden kunnen met klachten over ongewenst gedrag en sociale veiligheid terecht bij onafhankelijke externe vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen zin werkzaam bij het Centrum Vertrouwenspersonen-Plus.

Contact kan worden opgenomen via telefoonnummer: 070-260032 of email:

Klachten

De Breul heeft een klachtenprocedure. Op onze school werken elke dag zo’n 1450 leerlingen en ongeveer 170 personeelsleden intensief samen. Dit gebeurt met veel inzet en een positieve instelling. Toch kan het ook op onze school gebeuren dat er iets niet goed gaat. Daar moeten wij dan over praten om het probleem op te lossen.
Het past in de traditie van onze school een probleem eerst in een informele sfeer met de direct betrokkenen te bespreken. Onze formele klachtenregeling treedt dan ook pas in werking als in de informele fase geen oplossing gevonden kon worden. Samengevat zijn onze afspraken als volgt:

 • een klacht dient altijd eerst met de direct betrokkene besproken te worden;
 • indien dit geen oplossing brengt, kan in de eerste instantie bemiddeling gevraagd worden bij de mentor, dan bij de teamleider en vervolgens bij de afdelingsmanager.

Als deze bemiddeling in de informele fase niet leidt tot een oplossing, dan kan de betrokkene formeel een schriftelijke klacht indienen bij de rector/bestuurder. Daarmee treedt het Reglement Voorfase Klachtenbehandeling in werking.

Schoolactiviteiten

De Breul kent een groot aantal activiteiten waar leerlingen aan deelnemen. Alle voorexamenklassen kennen al jaren een werkweek. Er zijn in alle afdelingen en jaarlagen tal van (dag-)excursies voor de leerlingen. Er zijn veel culturele activiteiten, zo is er jaarlijks een talentenjacht of een grote musical en wordt er deelgenomen aan wedstrijden en toernooien op het gebied van kennis, debatteren, muziek en sport. Ook het lopen van maatschappelijke stages door leerlingen maakt deel uit van het activiteitenprogramma van De Breul.

Kennismakingsavonden

In september en oktober zijn er voor de ouders van alle afdelingen kennismakingsavonden. U kunt de data in de jaaragenda vinden en u ontvangt een uitnodiging per e-mail.

Schoolkosten

Algemene kosten
De Breul vraagt van de ouders een vrijwillige bijdrage in de algemene kosten voor uitgaven die niet of in onvoldoende mate worden gesubsidieerd. Deze bijdrage wordt aangewend voor extra activiteiten t.b.v. de leerlingen. Daarnaast zijn er de jaarlaagkosten, die voor iedere jaarlaag verschillend zijn omdat de geboden activiteiten ook verschillend zijn. De schoolkosten kunnen worden betaald middels het schooloket.

Schoolloket

Schoolloket is het digitale betaalsysteem waarmee het gehele betaalproces geautomatiseerd is en u snel en eenvoudig kunt betalen voor de schoolkosten en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is.

Aanmelden schoolloket
De eerste keer dat u op de website Schoolloket komt, wordt u gevraagd uw account te activeren. Er wordt gevraagd naar een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam is uw eigen mailadres, zoals dat vermeld staat in Magister. Het wachtwoord bepaalt u zelf. Bewaar het wachtwoord goed, bij iedere inlog wordt ernaar gevraagd.

Betalen
Wanneer u ingelogd bent in Schoolloket, vindt u de gegevens van uw kind of kinderen en de overeenkomsten die voor hen klaar staan. Als u, indien mogelijk, uw keuze bepaald heeft kunt u vervolgens via iDeal direct betalen of om een factuur vragen en deze overmaken.

Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar schoolloket De Breul.

Lestijden

 

  50 minuten   45 minuten
1e lesuur 08:20 – 08:45 uur   08:20 – 08:45 uur
2e lesuur 08:45 – 09.35 uur   08:45 – 09:30 uur
3e lesuur 09:35 – 10:25 uur   09.30 – 10:15 uur
Pauze 10:25 – 10:45 uur   10:15 – 10:35 uur
4e lesuur 10:45 – 11:35 uur   10;35 – 11:20 uur
5e lesuur 11:35 – 12:25 uur   11:20 – 12:05 uur
Pauze 12:25 – 12:55 uur   12:05 – 12:35 uur
6e lesuur 12:55 – 13:45 uur   12:35 – 13:20 uur
7e lesuur 13:45 – 14:35 uur   13:20 – 14:05 uur
8e lesuur 14:35 – 15:25 uur   14:05 – 14:50 uur
9e lesuur 15:25 – 16:15 uur   14:50 – 15:35 uur
10e lesuur 16:15 – 17:05 uur   15:35 – 16:20 uur

 

 

 

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie Zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2023
Kerstvakantie Zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Krokusvakantie Zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024
Pasen Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie Zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024
Pinksteren Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie Zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus 2024

 

Extra vakantie of ander verzuim
De school is zeer terughoudend in het verlenen van extra verlof dat door ouders gevraagd wordt voor leerlingen ten behoeve van extra vakantie buiten de reguliere vakanties. Wij passen de regels toe die vastgelegd zijn in onze schoolgids conform de leerplichtwet. Voor verlof kunnen de ouders een schriftelijk verzoek in dienen bij de afdelingsassistent. Voor extra vakantiedagen moet dit met vermelding van de reden minstens twee weken voorafgaand aan de vakantie schriftelijk aangevraagd worden. Het verlof aanvragen van één dag voor een bijzondere gebeurtenis dient eveneens schriftelijk bij de afdelingsassistent  aangevraagd te worden.

Voor meer informatie over “Protocol Luxe Verzuim” van de gemeente Zeist klik hier.

Verlof en verzuim

Al onze regelingen rond verzuim en verlof is samengevat in de: Verzuimroute

Om extra verlof aan te vragen kunt u het document voor verlofaanvraag invullen. Dit document kan acht weken van tevoren ingevuld en opgestuurd worden naar de betreffende afdelingsassistent van uw kind gemaild worden. Indien u verlof wil aanvragen voor een speciale gelegenheid, stuur dan een bijlage mee waaruit blijkt dat er op de betreffende datum deze gelegenheid is. Het is begrijpelijk dat wij voor de regel van acht weken een uitzondering maken voor onverwachte, ongeplande verlofaanvragen, zoals bv. een begrafenis of crematie.

Voor meer informatie zie de websites van de overheid en de leerplicht.

 

ICT

Op onze school gebruiken we laptops in de klas. Doordat iedereen een laptop gebruikt heeft de docent meer mogelijkheden in de les. De docent kan bijvoorbeeld heel makkelijk een interactieve quiz starten, waar je aan mee kan doen, zodat de docent zien kan of iedereen de lesstof heeft begrepen. Een laptop geeft het jou de mogelijkheid om zelfstandig en op je eigen tempo je opdrachten te maken. Ook doen we veel toetsen via de laptop.

De ICT afdeling ondersteunt leerlingen en medewerkers met het gebruik van de laptops. Als je een probleempje hebt kun je even langslopen bij lokaal 132 of een mail sturen naar ict@de-breul.nl.

Mediatheek

De mediatheek van De Breul is dagelijks geopend tussen 8:30 – 16:00 uur (op woensdag van 9:00 – 13:00 uur). Naast een uitgebreide collectie boeken Nederlands, Engels, Frans en Duits vind je ook studieboeken, kranten en tijdschriften. Er zijn ruim voldoende werkplekken om in alle rust voor school aan het werk te kunnen.

Aura Library
Leerlingen worden gevraagd de Aura Library App te installeren (zoek de juiste school en maak account aan). Hiermee kan de catalogus Aura Online van de mediatheek worden geraadpleegd en heb je toegang tot databanken als Literom en Uittrekselbank. Via de App kan een lener pushberichten krijgen vlak voor de inleverdatum, boeken verlengen en reserveren en een recensie plaatsten. Met de barcode bij de eigen gegevens kan ook geleend worden.
Materialen lenen van de mediatheek kan via het schoolpasje of via de barcode van de Aura Library App.

Aura Library app in de App Store
Aura Library app in Play Store

De App downloaden, daarna zoek je de school: Zeist  – KSG De Breul –  vervolgens registreren en dan naar de Aura Library van De Breul mediatheek.

Lenen
Materialen lenen van de mediatheek kan via het schoolpasje of via de barcode van de Aura Library App.

Printen
Alle leerlingen kunnen vanaf hun laptop een printopdracht sturen naar het kopieerapparaat in de mediatheek (een kopie maken kan ook).

Vragen
Voor vragen kan je terecht op: mediatheek@de-breul.nl