Organisatie

Brieven en informatie voor ouders

De meeste brieven die aan ouders gericht worden, worden digitaal verstuurd. Ook is hier informatie over de afdeling te vinden zoals bijvoorbeeld PowerPoint presentaties.

Iedere week berichten we per mail  middels onze nieuwsbrief  ouders over actuele zaken die er op school plaatsvinden.

Kennismakingsavonden

In september en oktober zijn er voor de ouders van alle afdelingen kennismakingsavonden. De teamleiders hebben voor deze avonden Powerpoint presentaties gemaakt. Deze zijn terug te zien (pdf) in onderstaande links.

Mavo:
Kennismaking brugklas mavo-havo 1 (komt nog)
Kennismaking mavo-havo 2 (komt nog)
Kennismaking mavo-3 (kom nog)
Kennismaking mavo-4 (komt nog)

Havo:
Kennismaking havo-vwo 1 (komt nog)
Kennismaking havo-vwo 2 (komt nog)
Kennismaking havo-3 (komt nog
)
Kennismaking havo-4
Informatie decaan havo-4 (komt nog)
Kennismaking havo-5

Vwo
Kennismaking vwo-1
Kennismaking vwo-2
Kennismaking vwo-3
Kennismaking vwo-4
Kennismaking vwo-5
Kennismaking vwo-6

 

Ouderraad

De Breul heeft een ouderraad. De afstand tussen ouders en een school voor voortgezet onderwijs is vaak groot. De ouderraad is er om de afstand tussen de ouders en de school te verkleinen en geeft ouders de ruimte om een goede en open relatie aan te gaan met de school van hun kinderen. De ouderraad biedt ouders de mogelijkheid om samen met andere ouders en met de schoolleiding van gedachten te wisselen. De ouderraad heeft een eigen brochure waarin zij e.e.a. uitlegt waar de ouderraad voor staat.

De voorzitter van de ouderraad is via email te bereiken.

Schoolloket

Schoolloket is het digitale betaalsysteem waarmee het gehele betaalproces geautomatiseerd is en u snel en eenvoudig kunt betalen voor de schoolkosten en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is.

Aanmelden schoolloket
De eerste keer dat u op de website Schoolloket komt, wordt u gevraagd uw account te activeren. Er wordt gevraagd naar een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam is uw eigen mailadres, zoals dat vermeld staat in Magister. Het wachtwoord bepaalt u zelf. Bewaar het wachtwoord goed, bij iedere inlog wordt ernaar gevraagd.

Betalen
Wanneer u ingelogd bent in Schoolloket, vindt u de gegevens van uw kind of kinderen en de overeenkomsten die voor hen klaar staan. Als u, indien mogelijk, uw keuze bepaald heeft kunt u vervolgens via iDeal direct betalen of om een factuur vragen en deze overmaken.

Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar schoolloket De Breul.

Leerlingenstatuut

De leerlingen hebben een eigen leerlingenstatuut.

Schoolgids

In de schoolgids staat informatie die voor ouders en leerlingen van belang is gedurende het hele schooljaar. Deze gidsen geeft de stand van zaken weer zoals deze is aan het begin van het schooljaar geldt.

Schoolplan

“De Breul in de steigers” is de titel van het Schoolplan 2018-2022. Het schoolplan is een schets van de huidige positie van de school en op grond daarvan bepaalde beleidsvoornemens voor de langere termijn.

Gezondheidsbeleid

In het beleidsplan wordt beschreven hoe wij de komende jaren het gezondheidsbeleid gaan vormgeven. Hierin bespreken we de missie De Breul een school te maken die een gezonde leefstijl voor onze leerlingen en medewerkers stimuleert. Het gaat hierbij niet alleen om overdracht van kennis, maar ook het breder leren (vaardigheden en houding), in een goede sfeer en in een gezonde en veilige omgeving moet centraal staan.

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en het inzicht ten aanzien van de gevolgen en risico’s van een ongezonde leefstijl zoals overgewicht, roken, alcohol en drugsgebruik voor de ontwikkeling van de hersenen en van de fysieke gesteldheid van jongeren is de tijd rijp voor het verder invullen van beleid ten einde ‘een Gezonde School’ te creëren en dit vervolgens te behouden. Dit beleid heeft niet alleen betrekking op onze leerlingen van de school, maar ook op de docenten, ouders en de regels van onze school.

Gezonde school

Scholengemeenschap De Breul is gezond!

De Breul is sinds 2017 in het bezit van het vignet Gezonde School. Met het vignet Gezonde School laat De Breul zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Inmiddels heeft de school al drie certificaten van de Gezonde School verdiend te weten:

Themacertificaat: Bewegen en sport
Themacertificaat: Welbevinden
Themacertificaat: Roken, alcohol en drugspreventie

De Breul is trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Gezonde Gouden kantine

Onze school is in het bezit van een gouden Schoolkantineschaal van het Voedingscentrum. Ten minste tachtig procent van het aanbod in de kantine bestaat nu uit een gezonde keuze. Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staat centraal in onze gezonde schoolkantine.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Bestuursverslag (jaarverslag)

Ieder jaar legt het bestuur van Katholieke Scholengemeenschap De Breul met een jaarverslag verantwoording af over het voorafgaande jaar. Dit jaar hebben we van dit verslag ook een verkorte versie gemaakt en hebben we de belangrijkste feiten en cijfers samengevat. Zo hopen wij dat we de ontwikkelingen binnen onze school inzichtelijk maken voor een bredere groep van medewerkers, leerlingen, ouders en andere belangstellenden. Veel leesplezier!

Gedragsafspraken

Om met elkaar een goede en veilige leeromgeving te creëren, hebben wij onder het motto “Zo doen wij dat op De Breul” gedragsafspraken gemaakt voor zowel leerlingen als medewerkers. Deze afspraken gelden voor iedereen op De Breul.

Klachten

De Breul heeft een klachtenprocedure. Op onze school werken elke dag zo’n 1450 leerlingen en ongeveer 170 personeelsleden intensief samen. Dit gebeurt met veel inzet en een positieve instelling. Toch kan het ook op onze school gebeuren dat er iets niet goed gaat. Daar moeten wij dan over praten om het probleem op te lossen.
Het past in de traditie van onze school een probleem eerst in een informele sfeer met de direct betrokkenen te bespreken. Onze formele klachtenregeling treedt dan ook pas in werking als in de informele fase geen oplossing gevonden kon worden. Samengevat zijn onze afspraken als volgt:

  • een klacht dient altijd eerst met de direct betrokkene besproken te worden;
  • indien dit geen oplossing brengt, kan in de eerste instantie bemiddeling gevraagd worden bij de mentor, dan bij de teamleider en vervolgens bij de afdelingsmanager.

Als deze bemiddeling in de informele fase niet leidt tot een oplossing, dan kan de betrokkene formeel een schriftelijke klacht indienen bij de rector/bestuurder. Daarmee treedt het Reglement Voorfase Klachtenbehandeling in werking.

Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is alleen voor klachten over ongewenst gedrag en sociale veiligheid.

Schoolkosten

Algemene kosten
De Breul vraagt van de ouders een vrijwillige bijdrage in de algemene kosten voor uitgaven die niet of in onvoldoende mate worden gesubsidieerd. Deze bijdrage wordt aangewend voor extra activiteiten t.b.v. de leerlingen. Daarnaast zijn er de jaarlaagkosten, die voor iedere jaarlaag verschillend zijn omdat de geboden activiteiten ook verschillend zijn. De schoolkosten kunnen worden betaald middels het schoolloket.

Schoolpassen

Op school wordt er middels een schoolpas betaald zoals bijvoorbeeld kopiëren de boetes in de mediatheek enz.

Kwaliteit

Aandacht hebben voor de kwaliteit van onderwijs is voorwaardelijk voor ontwikkeling en verbetering. De onderwijsinspectie beoordeelt de school jaarlijks in een opbrengstenoordeel van de onderwijsinspectie. Voor dit oordeel wordt o.a. de doorstroom en de examenresultaten van onze leerlingen gebruikt. De Breul scoort in alle afdelingen voldoende.

Visitatie
Daarnaast is de school ook zelf actief in het onderzoeken en bewaken van de onderwijskwaliteit. De Breul maakt deel uit van een groep scholen die onderling visitatie-bezoeken organiseren waarbij lessen bezocht en besproken worden. Naast De Breul nemen ook de volgende scholen daaraan deel: het Cals College in Nieuwegein/IJsselstein, het Nieuwe Lyceum in Bilthoven, het Niftarlake College in Maarssen, De Heemlanden in Houten, De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven, het Baarnsch lyceum in Baarn.

Tevredenheidsonderzoeken
Leerlingen en ouders van de derde klassen werken jaarlijks mee aan een tevredenheidsonderzoek met een landelijke vragenlijst zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met andere scholen in de regio en landelijke gegevens.De tevredenheid van ouders en leerlingen is de laatste jaren onverminderd hoog. Ouders geven de school als rapportcijfer een 7,6 en leerlingen een 6,3. 

Scholen op de Kaart
In het project Scholen op de Kaart van de VO-raad en Schoolinfo presenteren scholen voor voortgezet onderwijs hun schoolprestaties via hun website. Dit gebeurt door middel van diverse indicatoren. Alle relevante gegevens over de onderwijskwaliteit van De Breul zijn te vinden in Scholenopdekaart

Schoolactiviteiten

De Breul kent een groot aantal activiteiten waar leerlingen aan deelnemen. Alle voorexamenklassen kennen al jaren een buitenlandse werkweek. Er zijn in alle afdelingen en jaarlagen tal van (dag-)excursies voor de leerlingen. Er zijn veel culturele activiteiten, zo is er jaarlijks een talentenjacht of een grote musical en wordt er deelgenomen aan wedstrijden en toernooien op het gebied van kennis, debatteren, muziek en sport. Ook het lopen van maatschappelijke stages door leerlingen maakt deel uit van het activiteitenprogramma van De Breul.

Verlof aanvragen

Regelmatig ontvangen de afdelingsassistenten aanvragen voor bijzonder verlof. Zij proberen zoveel mogelijk verloven toe te kennen, maar wij houden ons aan de regels van de Rijksoverheid en van de wetgeving rondom het toekennen van verlof (Artikel 11 sub f of artikel 11 sub g van de leerplichtwet 1969).

Om verlof aan te vragen is er een document voor verlofaanvraag op de website te vinden. Dit document kan acht weken van tevoren ingevuld en opgestuurd worden naar de betreffende afdelingsassistent van uw kind gemaild worden. Indien u verlof wil aanvragen voor een speciale gelegenheid, stuur dan een bijlage mee waaruit blijkt dat er op de betreffende datum deze gelegenheid is. Het is begrijpelijk dat wij voor de regel van acht weken een uitzondering maken voor onverwachte, ongeplande verlofaanvragen, zoals bv. een begrafenis of crematie.

Voor meer informatie zie de links van de overheid en de leerplicht.