Begeleiding

Bijlesbuddy

Op De Breul bestaat de mogelijkheid om bijles te krijgen voor een vak waar leerlingen (tijdelijk) moeite mee hebben. De bijlessen worden door bovenbouwleerlingen gegeven. Deze leerlingen kunnen aangeven of ze aan een brugklas, tweede klas of een hogere klas bijles willen geven. Ook geven ze aan of ze één of meerdere leerlingen tegelijk bijles willen geven. Meer info,

BKKL-ers

BKKL-er is de afkorting van Brug-Klas-Klassen-Leerling. Dit zijn leerlingen uit havo-4 of vwo-4 die leerlingen uit de brugklas wegwijs maken op onze school. Zij helpen mee met open dagen, organiseren met de coach introductie-activiteiten en gaan mee op brugklaskamp. Brugklasleerlingen kunnen met veel van hun vragen bij een BKKL-er terecht. Elke brugklas heeft 3 of 4 BKKL-ers. BKKL-ers worden getraind en begeleid door een docent.

Coaching

De centrale rol in de ondersteuning is weggelegd voor de coaches. Leerlingen worden in groepen van ongeveer 15 leerlingen begeleid door een coach. De bedoeling hiervan is dat leerlingen binnen een relatief kleine setting begeleiding krijgen. Deze coaching ondersteunt het zelfverantwoordelijk leren.  Teneinde vaardigheden zoals plannen, organiseren en gestelde doelen daadwerkelijk uitvoeren begeleiden de coaches de leerlingen in hun ontwikkeling. Leerlingen nemen zoveel mogelijk de eigen regie over hun ontwikkelproces. Tweemaal per week start de lesdag met een coachingsmoment tussen leerlingen en coach van 25 minuten. Op donderdag is er schoolbreed een (band) uur ingeroosterd. Dit banduur kan gebruikt worden om met (groepen van) leerlingen bredere zaken op te pakken. Minimaal tweemaal per jaar vindt er een driehoeksgesprek plaats tussen de leerling, ouders/verzorgers en de coach. De leerling reflecteert in de driehoeksgesprekken op zijn/haar eigen ontwikkeling en geeft aan welke doelen hij/zij heeft ten aanzien van zijn verdere groei.

Decanaat

De Breul heeft op elke afdeling een decaan die verantwoordelijk is voor de keuzebegeleiding op de betreffende afdeling.  De decaan ondersteunt de coach in het geven van de keuzelessen en geeft vanuit zijn specifieke deskundigheid advies wanneer een leerling in het keuzeproces tegen vragen of problemen aanloopt. Daarnaast verzorgt de decaan ook voorlichtingen voor ouders en leerlingen, zowel over studie- en beroepskeuze als keuzetrajecten binnen school. Ook organiseren de decanen gezamenlijke activiteiten voor specifieke jaarlagen.

De decanen zijn:
– mavo: Mirthe Huisman, m.huisman@de-breul.nl
– havo: Carmen Kuijper, c.kuijper@de-breul.nl
– vwo: Donald van Lidt de Jeude, d.vanlidtdejeude@de-breul.nl

Executieve functies

Bij de ondersteuning op De Breul staat het versterken van executieve functies centraal. Executieve functies zijn vaardigheden die nodig zijn om taken effectief uit te voeren en problemen op te lossen. Ze zijn van grote invloed op gedrag en leren. We onderscheiden de volgende executieve functies: planning, organisatie, tijd verdelen, starten, onthouden, jezelf kennen, impulscontrole, emotiecontrole, aandacht erbij houden, flexibel zijn, doelen halen. Voor meer informatie, neem contact op met de coach van uw kind.

Hoofd leerlingondersteuning

Het hoofd leerlingondersteuning, Marget Beekman, heeft binnen de school de taak om de PM-route en het ondersteuningsaanbod dat in de school wordt aangeboden, aan te sturen. Daarnaast adviseert zij de schoolleiding, de teamleiding, de coaches en de docenten over de leerlingondersteuning. Bij ondersteuningsvragen kunt u contact opnemen met de coach van uw kind.

Huiswerk

Lesmateriaal bij zich hebben en het huiswerk leren en maken is een belangrijke voorwaarde voor leerlingen om goede resultaten te boeken. In de onderbouw wordt het huiswerk door de docent in Magister gezet. In de bovenbouw wordt gewerkt met planners. In de coachlessen wordt aandacht besteed aan het aanleren van een goede studiemethode en aan het plannen van het huiswerk. Daarnaast controleren docenten met regelmaat het geleerde en gemaakte huiswerk. Leerlingen die hun werk niet in orde hebben worden daar door de docent op aangesproken. Ook kan een docent ervoor kiezen het “niet in orde hebben van het huiswerk” te registreren in Magister, leerlingen en ouders kunnen het aantal registraties van het niet in orde hebben van het huiswerk hierin inzien.

Studiehup

StudieHup De Breul is een organisatie op De Breul die door middel van een voor en door leerlingen concept studiebegeleiding aanbiedt voor alle leerlingen uit de onderbouw van hoge kwaliteit.

Nadat de leerling is aangemeld via de website van StudieHup De Breul worden de ouders/verzorgers en de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek. Aan de hand van het intakegesprek wordt kennis met elkaar gemaakt en een persoonlijk plan van aanpak opgesteld. Vanaf dat moment start het leerproces voor de leerling.
Meer informatie is te lezen op de website van StudieHub De Breul.

Leerlingbegeleidster

Vanuit een samenwerking tussen gemeente en school ondersteunt de leerlingbegeleidster Joyce de Jong (j.dejong@de-breul.nl), leerlingen op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg. Deze ondersteuning kan zowel op school als ook thuis plaatsvinden. De ondersteuning vindt op individuele basis plaats en is gericht op leerlingen die vanwege complexe sociaal-emotionele of cognitieve problemen uitvallen op executieve functies. De leerlingbegeleidster wordt ook ingezet bij leerlingen die thuis (dreigen te komen) zitten.

Ondersteuningsstructuur-PM route

Onze ondersteuningsstructuur noemen we PM-route. PM staat voor professioneel moment. Dit is een overlegmoment waarbij de betrokken professionals de ondersteuningsbehoefte van de leerling bespreken en reflecteren op eigen handelen en geboden ondersteuning. In de PM-route kan worden opgeschaald van PM 1 (ondersteuning in de klas) naar PM 2 (ondersteuning door het team) en PM 3 (ondersteuning door interne en externe specialisten), afhankelijk van de complexiteit van de ondersteuningsvraag.

Aan het overleg in PM 3 nemen deel: Hoofd leerlingondersteuning, orthopedagoog, leerlingbegeleidster, medewerker Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en eventueel een leerplichtambtenaar en/of de schoolarts. De coach meldt een leerling aan voor een PM.

Orthopedagoog

De orthopedagoog geeft advies aan vakdocenten en coaches met betrekking tot de ondersteuning in de klas van leerlingen met sociaal emotionele problematiek.

Vanuit PM-3 wordt de orthopedagoog ingeschakeld voor individuele ondersteuning van leerlingen met sociaal emotionele problematiek.
De orthopedagoog verzorgt faalangstreductietraining en is APC (Anti-Pest-Coördinator).

Onze orthopedagoog is: Ilse Lalieu (i.lalieu@de-breul.nl)

 

Passend onderwijs

Leerlingen die zich bij ons op school aanmelden met een bijzondere ondersteuningsbehoefte zullen door de aannamecommissie voorgedragen worden aan het hoofd leerlingondersteuning (PM 0). Samen met alle betrokkenen en een specialist zal de ondersteuningsvraag in kaart gebracht worden en beoordeeld worden of de Breul de benodigde ondersteuning kan bieden. Als dit niet het geval is wordt de leerling niet aangenomen en doorverwezen naar een andere vorm van onderwijs. Als de leerling aangenomen wordt kunnen de volgende interventies worden ingezet: faciliteitenpas, handelingsadviezen voor docenten, voorlichting voor docenten, doelenkaart of OPP (ontwikkelingsperspectiefplan). Ook kunnen in een vroeg stadium externe specialisten worden betrokken.
De ondersteuning die door De Breul wordt aangeboden is vastgelegd in het School Ondersteunings Profiel van de school. In de gids leerlingondersteuning staat het ondersteuningsaanbod van de Breul beschreven.

Anti-pestprotocol en veiligheidsplan

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige omgeving voor onze leerlingen is. Als de school signaleert dat een leerling gepest wordt, is dit een probleem voor alle direct betrokken partijen. De Breul wil pestproblemen voorkomen door middel van een preventieve aanpak. Deze aanpak bestaat uit het aangeven van duidelijke omgangsregels en het besteden van aandacht aan een veilig pedagogisch klimaat. Als pesten desondanks toch optreedt, moeten docenten dat kunnen signaleren en voor leerlingen moet duidelijk zijn waar zij met hun probleem terecht kunnen. In ons pestprotocol staat omschreven hoe wij willen zorgen voor een veilig klimaat en hoe wij handelen bij pesten. In het veiligheidsplan staat beschreven hoe wij de veiligheid in de school borgen.

Protocol medicijngebruik en medisch handelen

Personeel op De Breul wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals buikpijn, hoofdpijn enz.
Ook krijgen scholen steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang, dat personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Personeelsleden moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken en moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij voor deze foute handelingen of vergissingen aansprakelijk gesteld kunnen worden.  De Breul geeft in dit protocol aan hoe wij in deze situaties kunnen handelen. Uitgangspunt van dit protocol is dat er geen medicijnen (ook vrij verkrijgbare zoals bv.  paracetamol) worden verstrekt aan leerlingen.
Als een leerling vanwege bv allergie acute medische zorg nodig heeft, verzoeken wij ouders dit bij aanmelding op De Breul kenbaar te maken. In het onderstaande protocol ‘Medicijngebruik en medisch handelen’ vindt u het formulier waarin afspraken kunnen worden vastgelegd. 

Remedial teaching

De remedial teacher (Vera Smit) geeft advies aan vakdocenten en coaches met betrekking tot de ondersteuning in de klas van leerlingen met specifieke leerproblemen (dyslexie, dyscalculie) en leerlingen waarbij Nederlands de 2e taal is. Vanuit PM-3 kan de remedial teacher o.a. worden ingeschakeld om (pre)onderzoek te doen naar dyslexie/dyscalculie. De remedial teacher kan worden ingeschakeld via de coach.